AEB Amsterdam

AEB Amsterdam is de grootste afvalverwerker op één locatie in de wereld en hierdoor koploper op het gebied van afval, energie en grondstoffen.

AEB ontwikkelt zich tot het duurzame grondstoffen- en energiebedrijf voor de Metropoolregio Amsterdam. Zo draagt AEB bij aan de ambities van opdrachtgevers om CO2-uitstoot terug te dringen, grondstoffen efficiënt te hergebruiken en duurzame energie te produceren.

AEB heeft een goede uitgangspositie om regionaal een voortrekkersrol te spelen bij de verduurzaming van energie, grondstoffen en afval. Wij hebben met onze partnergemeenten afgesproken om hen actief te betrekken bij de ontwikkeling en uitwerking van plannen en projecten op deze gebieden.

Om de ontwikkeling naar een duurzaam grondstoffen- en energiebedrijf tot 2018 jaar vorm te geven heeft AEB de volgende strategische thema’s geformuleerd:

  • Grondstoffen terugwinnen door meer waardevolle materialen uit afval en overige reststromen te scheiden en op te werken. Daardoor versterken we onze positie op deze groeiende markten en maken we gebruik van onze schaal in afvalverwerking.
  • Nieuwe duurzame energie produceren, inclusief de ontwikkeling van nieuwe bronnen. Daardoor behouden we onze positie als grootste producent van duurzame energie in de Metropoolregio Amsterdam en spelen we in op de ambitie van een energieneutrale regio in 2040.
  • relaties in de keten verder versterken. Alleen door samen te werken met ketenpartners kan AEB grote stappen zetten in verduurzaming.
  • afvalstromen uit de regio en daarbuiten blijvend waarborgen. Daardoor behouden we onze schaal en blijft zowel recycling als verbranding van afval financieel rendabel.
  • operational excellence doorvoeren. Door continu te streven naar verbeteringen houden we de verduurzaming betrouwbaar en betaalbaar.

Op het terrein van AEB Amsterdam is het Regionaal Sorteer Centrum (RSC) gevestigd. Hier wordt elektrische en elektronische apparatuur afkomstig uit Amsterdam en omstreken ingezameld, opgeslagen en afgevoerd. Daarnaast worden allerlei sorteerwerkzaamheden uitgevoerd waarbij de verschillende grondstoffen worden gescheiden zoals koper, aluminium, kleding, papier, hout, etc. Milieuwerk beheert het RSC en hier starten alle werkgelegenheidstrajecten in het kader van Westpoort Werkt.

AEB Amsterdam presenteert jaarlijks een duurzaamheidsverslag waarin o.a. wordt beschreven wat de samenwerking met Milieuwerk inhoud.

AEB Amsterdam en Milieuwerk EcoCollege werken in het kader van Westpoort Werkt op verschillende afdelingen flexibel samen om zo invulling te geven aan de doelstellingen van de Participatiewet.

There are no cells in this grid yet.