Westpoort werkt

Westpoort Werkt is een samenwerkingsverband tussen de Gemeente Amsterdam, AEB Amsterdam en Milieuwerk. Door het partnership van overheid, bedrijfsleven en sociale firma wordt op innovatieve wijze invulling gegeven aan de Participatiewet. Werkzoekenden met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt krijgen zo een kans op een baan in de sector.

Met de Participatiewet wil de overheid meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen die nog kunnen werken maar daarbij wel ondersteuning nodig hebben. De Participatiewet vervangt de Wet Werk en Bijstand en de Wet op de Sociale Werkvoorziening. Ook gaat de gemeente een deel van de jonggehandicapten die kunnen werken, begeleiden. Het doel van de nieuwe wet: “Mensen doen mee naar vermogen.”

Hiervoor is een samenwerking opgezet tussen de Gemeente Amsterdam (WerkgeversServicePunt Groot-Amsterdam) en Milieuwerk om de arbeidsre-integratie zo resultaatgericht mogelijk uit te voeren. Hierbij wordt specifiek aandacht besteed aan de volgende onderdelen:

  • Werkervaring
  • Vaardigheden
  • Kennis
  • Werkritme
  • Maatschappelijke participatie
  • Zelfredzaamheid

Om de doelstellingen wat betreft werkgelegenheid te verwezenlijken zet de Gemeente Amsterdam in op partnerschappen, met name met werkgevers en sociale firma’s. Zo is Westpoort Werkt opgezet waarbij re-integratie altijd op de werkvloer plaats vindt, en uitstroom een zaak is van het samenspel tussen betrokken partijen.

Stadsdeel Westpoort omvat de vierde haven van West-Europa en is het grootste aaneengesloten bedrijventerrein van Nederland. Er werken ruim 47.000 mensen, ongeveer 10% van de totale werkgelegenheid van Amsterdam, verdeeld over 2.300 vestigingen. Hier wordt 15 procent van het inkomen van Amsterdam verdiend. Hierin spelen de sectoren logistiek en afval/recycling een belangrijke rol.

Om in de grote vraag naar arbeidskrachten in het gebied Westpoort te kunnen voorzien, heeft Milieuwerk in samenwerking met AEB Amsterdam en het Werkgeversservicepunt (WSP) in februari 2012 het pilotproject ‘ Westpoort Werkt’ opgezet.

Het project is tot nu toe zeer succesvol verlopen. Vorig jaar (2013) zijn er in totaal 41 trajecten gestart, waarvan er na een jaar 28 succesvol afgesloten zijn. Na dit jaar hebben 16 deelnemers via Milieuwerk een baan gevonden. Daarnaast zijn er in 2013 door de deelnemers 87 opleidingen en cursussen succesvol afgerond.

Om de resultaten binnen dit samenwerkingsverband op te schalen hebben de betrokken partijen begin 2014 uitgesproken om het project Westpoort Werkt uit te breiden en verder vorm te geven onder naam ‘Westpoort Werkt 2.0’.

Belangrijke pijlers van het project Westpoort Werkt 2.0:

  • Het vergroten van het aantal deelnemers aan het traject, om zo meer mensen aan het werk te krijgen in het Westpoortgebied.
  • Het vergroten van het aantal bedrijven dat gebruik maakt van de flexpoule van Milieuwerk.
  • Het optimaliseren van de inzet van de netwerken van AEB Amsterdam, Milieuwerk en de Gemeente Amsterdam (DWI/WSP), teneinde de eerste twee doelstellingen te ondersteunen.
  • Samenwerking met het Stedelijk Bureau Social Return.

AEB Amsterdam en Milieuwerk geven met het partnership aan dat door de samenwerking tussen bedrijfsleven, sociale firma en Gemeente, de doelstellingen van de aanstaande Participatiewet kunnen worden gerealiseerd.

Om ervoor te zorgen dat mensen een eerlijke kans krijgen op een duurzame baan heeft Milieuwerk het circulaire arbeidsproces ontwikkeld (zie Traject EcoCollege).

Milieuwerk en de partners binnen Westpoort Werkt hebben de filosofie dat er genoeg passend werk is, maar zien dat er voor de doelgroep niet altijd vacatures beschikbaar zijn.

Indien het blijkt dat de deelnemer na een traject bij het EcoCollege niet kan uitstromen naar een externe werkgever, maar dat het via aanpassingen en additionele begeleiding wel mogelijk is om de loonwaarde terug te verdienen in de markt, neemt Milieuwerk hem/haar als sociale firma zelf aan in de eigen flexpoule.

Op deze manier krijgt de deelnemer een reguliere duurzame baan en kan zijn dienstverband behouden, ook al vallen de werkzaamheden die hij uitvoert tijdelijk weg. Door opnieuw de stappen van het circulaire arbeidsproces te doorlopen kan Milieuwerk zelf inspelen op de flexibilisering van de arbeidsmarkt.

Om de huidige partners te ondersteunen bij het behalen van de Participatiewet doelstellingen is het Stedelijk Bureau Social Return van de Gemeente Amsterdam binnen het samenwerkingsverband Westpoort Werkt aangesloten. Hierbij wordt invulling gegeven aan de ambitie om Social Return een duurzamer karakter te geven (social return 2.0). Dit past ook bij de Focus 2014 van Stedelijk Bureau Social Return, het WSP en partners, waarin social return steeds meer als middel wordt ingezet om naast het creëren van werk voor Amsterdammers, ook ketenpartners aan elkaar te verbinden en netwerken te ontsluiten.

Het Bureau Social Return zal zich richten op onder andere het ondersteunen van AEB Amsterdam en andere participanten bij het geven van invulling aan social returnambities en het inzetten en toeleiden van het eigen social return netwerk en andere leveranciers van de Gemeente Amsterdam richting het project Westpoort Werkt 2.0.