Tussenevaluatie proeven Nieuwendijk, Kalverstraat en andere ontwikkelingen

Ecocollege
Op 1 juni zijn de proeven op de Nieuwendijk en in de Kalverstraat gestart. De eerste tussenevaluatie met de straatmanagers en het stadsdeel is geweest. De uitkomsten zijn positief. Er zijn geen klachten of meldingen binnengekomen bij de straatmanagers noch bij het stadsdeel. De proef gaat door. De eindevaluatie is in week 35, de laatste week van augustus. Enkel punten uit de tussenevaluatie:

Nieuwendijk

Het aantal prullenbakken op de Nieuwendijk is teruggebracht van 15 naar 7. Deze 7 bakken zijn vervangen door 200 liter bakken (dit waren 100 liter bakken). De straatmanager en de reiniging van stadsdeel Centrum ervaren het straatbeeld tijdens de proef nagenoeg hetzelfde als voorheen en zijn daarom erg positief gestemd. De komende periode wordt gekeken naar verbetering door de bakken te blijven monitoren. Dat wil zeggen dat er wordt gekeken hoe snel de bakken vollopen en hoe afval rondom de elektrakastjes kan worden voorkomen. De Korte Nieuwendijk is na de tussenevaluatie toegevoegd aan de proef.
Dat er prullenbakken waren verdwenen was niet onopgemerkt gebleven in de pers – METRO

Kalverstraat

EcocollegeDe ondernemers en het Ecocollege zijn tevreden over het werk, de aanpak en de resultaten. Zij houden de openingen van de afvalbakken vrij en het vuil rondom de bakken wordt opgeruimd. Het Ecocollege heeft geen meldingen van locaties waar de afvalbakken overlopen. De straat ziet er voor wat betreft de prullenbakken en het zwerfafval op de zaterdagmiddag een stuk aantrekkelijker uit dan voorheen.
De extra poetsbeurt in de Kalverstraat werd vermeld op de website van RTV N-H.

Resultaat onderzoek ondergrondse bakken

Onlangs heeft de portefeuillehouder openbare ruimte van het stadsdeel het besluit moeten nemen geen ondergrondse bedrijfsafvalcontainers op de Rode Loper aan te laten leggen. De aanleg van de afvalcontainers zou betekenen dat er opnieuw onderhandeld zou moeten worden met de aannemer bij wie de inrichting van de Rode Loper is aanbesteed. Er zou dan ook opnieuw onderhandeld moeten worden met de kabel- en leidingbedrijven en er zou een nieuw BLVC plan gemaakt moeten worden (BLVC: Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie) met ingrijpende gevolgen. Bovendien zou de besluitvorming in de stadsdeelraad en de gemeenteraad overgedaan moeten worden. Een en ander zou betekenen dat de kosten van het project disproportioneel toenemen en de tijdsplanning niet gehaald wordt. Dit laatste zou dan zijn weerslag hebben op de inrichting van het Stationseiland.
Het besluit wordt betreurd door de ondernemers aan het Damrak en de Nieuwendijk. Ook de portefeuillehouder vindt het jammer. Het stadsdeel wil graag samen met de belanghebbenden in het gebied tot een aanpak van het beheer komen. Dit zal minimaal gaan over afval, fietsparkeren en handhaven.

Proef Warmoesstraat van start

In de tweede week van juli heeft de gebiedscoördinator Chris Seinen alle ondernemers in de Warmoesstraat persoonlijk geïnformeerd over de aanpak van de vervuiling in de Warmoesstraat. De ondernemers weten nu wat er van hen verwacht wordt en wat zij van het stadsdeel mogen verwachten.
Van de ondernemers wordt nu bijvoorbeeld verwacht dat zij de omgeving van hun bedrijf schoonhouden. Wanneer iedereen dit al doet bij opening en afsluiting, ziet de straat er meteen een stuk schoner uit. Ondernemers mogen tijdens openingstijden een afvalbak buiten plaatsen. Zij krijgen hier gratis afvalzakken voor van het stadsdeel en kunnen deze gratis bij de reiniging aanbieden. Dit zal een hoop zwerfvuil schelen. De komende periode wordt bekeken hoe de initiatieven zich ontplooien en of de gezamenlijke inspanningen een schonere Warmoesstraat gaat opleveren.
Stadsdeel Centrum gaat nu onderzoeken of het mogelijk is om extra afvalbakken te plaatsen in de straat. Daarnaast gaat de afdeling handhaving deze zomer extra controleren op het op straat gooien van afval. Bij constatering hiervan worden boetes uitgedeeld. Ook op het illegaal geplaatst huis- en bedrijfsafval wordt strenger gelet. De proef wordt na de zomer ge-evalueerd
Bron: Centrum XL